Kategorier
Nyheder Politik

tid-til-terror

Hvornår er det rimeligt at fængsle folk på ubestemt tid?

International konvention om civile og politiske rettigheder (1966) FN Artikel 9

1. Enhver har ret til frihed og personlig sikkerhed. Ingen må underkastes vilkårlig arrest eller frihedsberøvelse. Ingen må berøves sin frihed undtagen af sådanne grunde, og i overensstemmelse med sådanne fremgangsmåder, som er fastsat ved lov.
2. Enhver, der arresteres, skal ved arrestationen oplyses om grundene hertil og straks underrettes om eventuelle sigtelser mod ham.
3. Enhver, der arresteres eller tilbageholdes som sigtet for et strafbart forhold, skal ufortøvet fremstilles for en dommer eller anden øvrighedsperson, der ved lov er bemyndiget til at udøve domsmyndighed, og skal have ret til rettergang inden for en rimelig frist eller til løsladelse. Det skal ikke være den almindelige regel, at personer, som afventer rettergang, hensættes i varetægtsarrest, men deres løsladelse kan gøres betinget af garantier for, at de giver møde under rettergangen på ethvert andet stadium af processen og i givet fald til dommens fuldbyrdelse.
4. Enhver, der berøves sin frihed ved arrestation eller anden tilbageholdelse, skal have ret til at indbringe sagen for en domstol, for at denne uden ophold kan træffe afgørelse om lovligheden af hans tilbageholdelse og beordre ham løsladt, hvis tilbageholdelsen ikke er lovlig.
5. Enhver, der har været offer for ulovlig arrestation eller anden tilbageholdelse, skal have ret til erstatning.

Terrorlovgivningen efter 11. september 2001 i lande som USA og England tilsidesætter helt urimeligt den grundlæggende retssikkerhed for det enkelte menneske. Men også i resten af EU og i Danmark er der grund til bekymring. Retssikkerheden, en af demokratiets grundpiller, er ved at forvitre i totalitær tankegang.

Topadvokat går i protest mod terrorlov Politiken 27. december 2004
Terrormistænkte ulovligt tilbageholdt i Storbritannien Berlingske 17. december 2004
Britisk antiterrorlov 21. maj 2003
På sporet af terrorlovene Information 12. november 2002
FRIHED CONTRA SIKKERHED Morten Kjærum, Det Danske Center for Menneskerettigheder 11/9 2003
Anti-terrorpakken menneskeret.dk

Af Thomas Dyhr

Thomas Dyhr - cand.jur. fra Københavns Universitet 2003 Filosof af natur.. Interesser: politik, skak, qigong, nei kung, tai chi, yi chuan, xin yi, daitoryu aikijujutsu, da chen chuan, litteratur, poesi