Categories
Forretning Videnskab

en-mundtlig-aftale

Der hersker stor forvirring imellem godtfolk om hvorvidt en mundtlig aftale er retlig bindende eller ej.

Kong Christian V Danske Lov fra 1683 udtrykker det på fyndig vis således: Een hver er pligtig at efterkomme hvis hand med Mund, Haand og Segl, lovet og indgaaet haver.

Aftaleloven forudsætter mundtlige aftalers forbindende virkning når der i § 1 står følgende: Tilbud og svar på tilbud er bindende for afgiveren. Og § 3, stk. 2 uddyber betydningen af den mundtlige aftale forsåvidt angår accepten af tilbudet med følgende: Tilbud, som fremsættes mundtlig uden at give frist for antagelse, må antages straks.

En mundtlig aftale er altså ligeså retlig bindende som en skriftlig aftale.

(Det er et helt andet spørgsmål om den mundtlige aftale kan bevises i nede byretten. Det kan give betydelige problemer at bevise en mundtlig aftale, såfremt der ikke er vidner til aftalen. Men omvendt forelægger der f.eks. en kutyme i branchen for mundtlige aftaler, har partnerne handlet som om aftalen eksisterede fuldt eller delvis, foreligger der andre indicier som f.eks. skriftlig korrespondance, kvittering for betaling, udført arbejde m.v. kan det tale for eksistensen af den mundtlige aftale. En byretsdommer vil selvfølgelig tage sagens øvrige omstændigheder i betragtning. Det er bevisspørgsmålet som giver anledning til tvivl og ikke hvorvidt en mundtlig aftale er bindende eller ej.)

By Thomas Dyhr

Thomas Dyhr - cand.jur. fra Københavns Universitet 2003 Filosof af natur.. Interesser: politik, skak, qigong, nei kung, tai chi, yi chuan, xin yi, daitoryu aikijujutsu, da chen chuan, litteratur, poesi