Categories
Irak Politik

mine-%c2%a720-sp%c3%b8rgsmal-til-statsministeren-omkring-irak-krigen

Folketingets § 20-spørgsmål, til mundtlig og skriftlig besvarelse

Spørgsmål: Inden krigens begyndelse den 20. marts 2003 tilkendegav et flertal i Sikkerhedsrådet at de ikke mente at alle fredelige midler var udtømte, men at Hans Blix skulle have nogle yderlige uger som anmodet til at færdiggøre sit arbejde. Der var ikke tale om en kortslutning af Sikkerhedsrådet, men blot tale om at USA og enkelte andre lande i Sikkerhedsrådet ikke delte den samme opfattelse som flertallet m.h.t. hastigheden i afvæbningen af Irak efter resolution 1441 (2002). Er det muligt for Statsministeren kort at redegøre for de retningslinier Regeringen fremover vil benytte når der evt. igen skal handles uden om FN’s Sikkerhedsråd? Kan Statsministeren samtidig gøre rede for hvilken rolle og autoritet Regeringen mener Sikkerhedsrådet i FN har i forbindelse med sit arbejde med bevarelsen af international fred og sikkerhed, og i den forbindelse Danmarks forhold til denne rolle.

Motivation: Alle FN’s medlemslande skal respektere Sikkerhedsrådets bestemmelser i spørgsmål om bevarelse og opretholdelse af international fred og sikkerhed, se hertil FN traktatens artikel 25 og 39.

Blix afviser resolution som grundlag for Irakkrig Politiken 19. marts 2004

Ulovlig Krig for USA i Irak rabarber.dk

Just War in Iraq 2003 Speciale om Irakkrigsgrundlaget, Københavns Universitet

Security Council Meeting 4726th SC/7707 FN 27. marts 2004

Spørgsmål: Hvorfor må ministre, embedsmænd, efterretningstjenester og evt. andre personer tæt på beslutningen herhjemme ikke udspørges om grundlaget for Danmarks deltagelse i Irak krigen under en høring om Irak?

Motivation: Det er oplagt igen at spørge Statsministeren ud omkring selve formen af høringen om Irak den 24. marts d.å. I USA har ministre, embedsmænd og andre oftest pligt til at møde op til høringer og afgive forklaring under vidneansvar. Hvorfor må det ikke finde sted i Danmark? Dårlige demokratiske traditioner i forbindelse med høringer bør ændres for at styrke demokratiet. Mere åbenhed i stedet for lukkethed.

Hul på bylden rabarber.dk

Regeringens Irak notater – Erklæringer om fred? rabarber.dk

Et skridt frem og et skridt tilbage – Dansen om en Irak høring rabarber.dk

Ã…benhed og debat er en Nødvendighed rabarber.dk

Høring om Irak krigen FT

Spørgsmål: Bush regeringen i USA har ved flere lejligheder offentligt direkte udtrykt, at formålet med krigen mod Irak var at fjerne Saddam Hussein fra magten. Mener Statsministeren at dette var et lovligt formål? Hvilken betydning har formålet med at fjerne Saddam Hussein haft for Danmarks deltagelse i koalitionen?

Motivation: Hverken USA og koaliationen, andre enkelte lande eller sågar FN har ifølge folkeretten som altovervejende hovedregel lov til med militær magt at besætte et andet land eller fjerne landets statsoverhoved og Regering, se hertil FN traktatens artikel 2(4), jfr. artikel 2(7) og Nicaragua sagen I.J.C. Repports 1986, hvor USA blev dømt i forhold til sin involvering med contraerne mod den sandinistiske Regering i Nicaragua. Ved en efterfølgende legitim FN aktion i Irak i stedet for det faktisk skete, kunne FN alene have sørget for en håndhævelse af våbeninspektionen og de øvrige betingelser i resolution 1441 (2002)! Den USA ledede totale angrebskrig mod Irak står efter omstændighederne næppe heller i et rimeligt forhold til Iraks manglende samarbejdsvilje med FN og våbeninspektionen. Venstres politiske ordfører Jens Rohde har udtalt følgende i et interview “De hårde og bløde værdier – VK’s næste fase” til RÆSON den 8. marts 2004: “Der er det måske i virkeligheden gavnligt for os, at diskussionen mere er gået over og drejer sig om nogle menneskelige aspekter – menneskerettigheder – end om masseødelæggelsesvåben, som jo har været et eller andet fuldstændig forfejlet mantra. I mine øjne skulle FN også have lavet en resolution, som ikke handlede om masseødelæggelsesvåben, men som dybest set skulle tage udgangspunkt i en diskussion om at sige til Saddam Hussein, ‘Enten så træder du tilbage fra magten og forsvinder – og så må du få asyl et eller andet sted – eller også kommer vi og fjerner dig’. Det havde været dét udgangspunkt, jeg synes havde været rigtigt.”

Toni og andre Blær fortsætter i samme vanvittige spor rabarber.dk

Den retfærdige krig i Nicaragua rabarber.dk

Spørgsmål: Hvad var Regeringens hovedbegrundelser for at gå med i koalitionen med USA i krigen mod Irak? Og hvordan var disse begrundelser om krigsdeltagelse prioriteret af den danske regering?

Spørgsmål: Statsministeren og Regeringen har tidligere anført at man i Danmark gik i krig mod Irak på andet grundlag end flere af de store koalitionslande som f.eks. England og USA. Hvordan kan Danmark, som et af de mindste lande i koalitionen, deltage i krigen mod Irak på et andet grundlag end de store krigsførende lande?

Motivation: Det er nok så interessant endnu en gang at få Regeringen til at prioritere begrundelserne for krigen mod Irak eftersom det meste af grundlaget er væk i dag. Der er ikke blevet bevist nogen væsentlige substantielle forbindelser mellem Saddam Hussein’s regime og Al Qaida. USA egen våbeninspektør David Kay har offentligt afvist at Irak skulle have siddet inde med lagre af masseødelæggesesvåben. Residualbegrundelsen om at USA og koalitionen gjorde verden en tjeneste ved at fjerne Saddam Hussein (den humanitære begrundelse) er meget sammensat og problematisk – bl.a. på af ovenstående forhold om ulovlig indgriben i Iraks politiske uafhængighed og territoriale selvstændighed – men også fordi der ikke var tale om nogen overhængende humanitær katastrofe som kunne berettige i et indgreb. Der var således i Irak ikke tale om en situation som f.eks. kunne sammenlignes med situationen i Kosova. Se uddrag af interview med Jens Rohde ovenfor.

Troen på den nostalgiske imperialisme rabarber.dk

Intervention i Irak på et humanitært grundlag? rabarber.dk

Hvordan kan Danmark gå i krig på et andet grundlag? rabarber.dk

Spørgsmål: Kender Statsministeren til USA’s plan i folkemunde kaldet Bush doktrinen som danner det strategiske grundlag for krigen mod terror for USA? Bakker statsministeren og den danske regering op omkring Bush doktrinens principper i krigen mod terror?

Motivation: Bush doktrinen (The National Security Strategy of the United States of America) markerer et afgørende brud med FN’s grundlæggende principper. Tom J. Farer udtrykker dette forhold meget rammende i sin artikel “Beyond the Charter Frame: Unilateralism or Condominium?” i det ansete folkeretlige tidsskrift American Journal of International Law, AJIL (2002) Vol. 96, p. 359: “The Bush Doctrine, to the extent it implies unilateral action, cannot be contained within the UN Charter norms that have served as the framework of international relations for the past half century..” Det samme gør FN’s General Sekretær Kofi Annan i sin tale til FN’s Generalforsamling den 23. september 2003 “Secretary-General’s address to the General Assembly

Solana: EU er ikke i krig mod terrorister Politiken 21. marts 2004

Did Bush Press For Iraq-9/11 Link? CBS 60 minutes 20. marts 2004

Spørgsmål: Kan Statsministeren afvise en økonomisk og strategisk begrundelse for USA til besættelsen af Irak anden end den som fremgår af FN’s Sikkerhedsråds resolutioner? Hvordan vil Regeringen sikre sig at USA ikke sætter sig dominerende på Iraks økonomi og politiske landskab fremover? Statsministeren og Regeringen ser måske ligefrem disse perspektiver om en stærk amerikansk tilstedeværelse i Irak på længere sigt som værende fornuftige og nødvendige for den fremtidige udvikling i området? Hvordan passer Danmarks udenrigspolitik ind i dette billede?

Motivation: Der er ind til flere politiske iagttagere som har været fremme med synspunkter om at USA længe har gået med overvejelser om en invasion af Irak af stragtegiske og økonomiske årsager. Disse iagttagere påstår at USA har klare interesser i olien og i andre ressourcer i Irak sammen med interesser om på længere sigt at fastholde militære baser i Irak.

14 `enduring bases’ set in Iraq Chicago Tribune 23. marts 2004

Den retfærdige krig i Nicaragua rabarber.dk

Var Saddam Hussein ikke bare Mellemøstens John Wayne?

Nå sådan! rabarber.dk

All In The Family rabarber.dk

Opfølgning:

Folketingets formand afviser 102 Irak-spørgsmål Information 24. marts 2004

Referencer:

State Responsibility Electronic Archive FN’s Internationale Lovkomission

DECLARATION ON FRIENDLY RELATIONS FN

CHARTER OF THE UNITED NATIONS FN

By Thomas Dyhr

Thomas Dyhr - cand.jur. fra Københavns Universitet 2003 Filosof af natur.. Interesser: politik, skak, qigong, nei kung, tai chi, yi chuan, xin yi, daitoryu aikijujutsu, da chen chuan, litteratur, poesi